Wedstrijdreglement Landelijke Fuchsiawedstrijden NKvF door regio 8, Zuid Gelre

 1. Algemeen
  1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de landelijke fuchsiawedstrijden georganiseerd door Regio 8, Zuid Gelre.
  2. Het doel van de wedstrijden is het zo goed mogelijk opkweken van een plant van een bepaalde cultivar of soort gedurende één of meer groeiseizoen(en), waarbij door de keuringscommissie wordt gelet op de volgende criteria:
   1. presentatie,
   2. vorm,
   3. bloeirijkdom,
   4. moeilijkheidsgraad in relatie tot de aard van de gebruikte soort of ciltivar.
  3. Planten dienen vrij te zijn van ziekten en plagen. Planten die hier niet aan voldoen, kunnen van deelname worden uitgesloten.
  4. Planten dienen ingeleverd te worden in schone potten. Kleur, materiaal en afmeting volgens de regels gesteld bij de desbetreffende categorie, met een maximum van 50 cm doorsnede.
  5. Voor alle categorieën zijn ook opgekweekte muurhangers toegestaan.
  6. Voor het bepalen van de juiste categorie wordt de door de NKvF uitgegeven cultivar inventarislijst gebruikt.
  7. Locatie en tijdstip van de wedstrijden worden jaarlijks in Fuchsiana aangekondigd.
  8. De wedstrijden staan open voor alle leden van de NKvF en hun introducés.
  9. Aanleveren van de planten:
   1. Planten dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden ingeleverd te worden op de wedstrijdlocatie door de eigenaar/deelnemer of gevolmachtigde bij de wedstrijdcommissie.
   2. Volmachten kunnen, bij uitzondering, door een aanwezig bestuurslid van de regio Zuid Gelre worden verstrekt.
   3. De planten moeten op cultivar- of soortnaam staan. De eventuele naam van de eigenaar wordt verwijderd.
   4. De wedstrijdcommissie voorziet de plant van een nummer en deelt, in overleg met de eigenaar, de plant in een bepaalde categorie in.
  10. De beoordeling van de planten geschiedt door een keuringscommissie die minimaal uit drie leden dient te bestaan en die door de wedstrijdcommissie hiervoor is aangezocht. De keuringscommissie kan niet aangesproken worden op de tenaamstelling van de aangeboden planten. Leden van de keuringscommissie zijn van deelname aan de wedstrijden uitgesloten.
  11. De keuringscommissie selecteert per categorie drie planten die naar haar inzicht het meest aan de gestelde criteria, zoals vermeld onder 1b, voldoen en geeft een korte motivatie van haar keuze. De wedstrijdcommissie maakt daarop de naam van de prijswinnaars bekend.
  12. Prijswinnaars:
   1. De winnaar van de eerste prijs van elke categorie krijgt de bij die categorie behorende wisseltrofee en een blijvende herinnering. De tweede en derde prijswinnaar ontvangen eveneens een herinnering
   2. De wisseltrofee blijft eigendom van de regio Zuid Gelre met uitzondering van de NKvF-bokaal. Deze blijft eigendom van de landelijke vereniging van de NKvF.
   3. Indien een deelnemer in drie achtereenvolgende jaren dezelfde trofee wint, krijgt deze een bijzondere onderscheiding.
   4. Winnaars van een trofee mogen deze tot 15 juni van het eerstvolgende jaar in hun bezit houden. Zij zijn daarna verplicht de trofee in ongeschonden staat aan de wedstrijdcommissie terug te geven.
  13. Het aantal planten dat per deelnemer per categorie wordt aangeboden is onbeperkt met dien verstande dat per categorie wel verschillende soorten/cultivars worden aangeboden.
  14. Bij deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met de wedstrijdreglementen.
  15. Klachten en/of commentaar op beslissingen van de keurings- of wedstrijdcommissie kunnen mondeling bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie worden ingediend en ter plaatse worden afgehandeld. Indien dit niet tot genoegdoening van de klager heeft geleid is beroep mogelijk, door de klacht/het commentaar schriftelijk in te dienen bij de secretaris van regiobestuur Zuid Gelre.
 2. Er zijn vijf verschillende categorieën:
  1. Ir. N.J. van Suchtelen trofee
   Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, ouderdom, vorm, kleur of maat van de container of pot en het aantal planten daarin of de kweekwijze van de planten zijn niet aan beperkingen onderhevig.
  2. Newman cup
   Wedstrijd om de mooiste buisbloemige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de sepalen verhoudt van 3:1.
   Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot en kweekwijze zijn niet aan beperkingen onderhevig. Potmaat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie valt beslist de keuringscommissie.
  3. Mia Goedman trofee
   Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot de ouderdom van de plant, vorm en kleur van pot of container en het aantal planten per pot of container.
  4. Arends trofee
   Wedstrijd om de mooiste dubbele hang fuchsia. Potmaat maximaal 26 cm boven diameter. Geen beperkingen met betrekking tot soort cultivar, het aantal of ouderdom van de planten per pot of potkleur.
  5. NKvF-bokaal
   Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de officiële cultivar inventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een ondertekende verklaring bij de plant inleveren waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm van de plant.
   Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de officiële cultivar inventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een ondertekende verklaring bij de plant inleveren waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm van de plant.