Geschiedenis (WSG)

De geschiedenis van winterharde fuchsia’s in Nederland
en
Het ontstaan van de Studiegroep Winterharde Fuchsia’s.

Al ver voor de oprichting van de Uitgebreide Technische Commissie van de NKvF in 1982 werd er in Nederland al aandacht besteed aan winterharde fuchsia´s. Het was de fuchsiakweker en veredelaar Johan de Groot uit Heerde die zich speciaal toelegde op het veredelen van winterharde fuchsia´s. Een hele serie cultivars, alle genoemd naar hemellichamen, waren het resultaat van zijn kruisingswerk. Deze winterharde fuchsia´s werden aanvankelijk in zijn eigen bedrijf vermeerderd en verkocht.

Logo
‘ Andromeda’ van Johan de Groot 1972

Later, met de opkomst van meerdere stekbedrijven voor fuchsialiefhebbers, werden zijn producten steeds meer verkocht en daardoor verspreid over heel Nederland.
Maar veel liefhebbers teelden deze planten gewoon als potplant en overwinterden de planten in de kas of kuilden ze in. Dit had te maken met het feit dat men eigenlijk niet beschikte over een goede handleiding voor het kweken van winterharde fuchsia´s in de volle grond.
Toen de fuchsiakwekerij Spek in Heerde opgericht werd kwam daar verandering in. Deze kwekerij publiceerde ieder jaar in zijn catalogus een handleiding voor het kweken van winterharde fuchsia´s in de volle grond.

Van Fuchsia Researchgroep naar U.T.C. werkgroep “Beproeving Fuchsia’s op winterhardheid”

In oktober 1982 werd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NKvF de ‘Uitgebreide Technische Commissie’ (U.T.C.) opgericht. In deze U.T.C. waren 7 groepen. Een van deze groepen was de ‘Fuchsia research groep’ die onderzoek deed naar verschillende aspecten van het kweken van fuchsia’s zoals bemesting, het stekken door middel van houtstek en het overwinteren van fuchsia’s. Na de strenge winter van 1985 waren er enkele leden van deze groep die een enquête hielden onder de leden van de NKvF betreffende hun bevindingen met de winterhardheid van fuchsia’s.
Omdat uit de ingeleverde enquêteformulieren geen duidelijke bevindingen samengesteld konden worden, werd besloten een eigen onderzoek te doen. Op een proefveld in Velp, dat in eerste instantie 100 m2 groot was, werden fuchsia’s aangeplant waarvan men op dat moment het vermoeden had dat ze winterhard waren. De proef begon in 1986 en duurde tot 1995. Het proefveld was inmiddels uitgegroeid naar 600 m2 maar moest opgeheven worden omdat de eigenaar van het terrein het bij zijn kwekerij wilde voegen. Gedurende de 9 jaar dat het proefveld heeft bestaan zijn er drie maatgevende winters geweest die bepalend waren voor het toekennen van het predicaat H3 aan diverse fuchsia’s die deze winters goed doorstaan hebben. Uiteraard is er gedurende deze 9 jaar enorm veel ervaring opgedaan met het hebben en houden van winterharde fuchsia’s. Alle ervaringen en wetenswaardigheden zijn samen met veel foto’s en beschrijvingen van de geteste planten door de nestor van de groep, de heer Gerrit van Veen, verzameld in het boek ‘Winterharde Fuchsia’s‘.

logo
Omslag boek winterharde fuchsia’s

Het boek was destijds al vrij snel uitverkocht en in de loop der jaren kwam er steeds meer belangstelling voor dit boek maar er werd geen tweede druk uitgegeven door de drukker. Om de belangstellenden tegemoet te komen werd de inhoud van het boek door Gerrit van Veen opgenomen in zijn website ‘Gelderse Fuchsia Infosite’. Deze website is tegenwoordig opgenomen in de website van de NKvF en vindt u onder ‘Linken’ in de menubalk van deze site. Om rechtstreeks bij de inhoud van het boek over winterharde fuchsia’s te komen kunt u daar klikken.

Voortgang onderzoek winterharde fuchsia’s

Na het beëindigen van het onderzoek op de proeftuin in Velp is een groep liefhebbers, waarvan velen meegewerkt hadden aan de proeftuin, belangstelling blijven houden in het kweken van winterharde fuchsia’s. Deze groep heeft op eigen initiatief en onder verschillende namen diverse aspecten op winterhardheid nader onderzocht en getracht de interesse voor winterharde fuchsia’s levend te houden. Deze inspanningen werden gehonoreerd door de ‘Modeltuinen van Appeltern’ die interesse toonde in een modeltuin met winterharde fuchsia’s. In samenwerking met de fuchsiakwekerij Spek uit Heerde is in Appeltern een gedeelte van de tuin ingericht als showtuin met uitsluitend winterharde fuchsia’s. Deze modeltuin bestaat al weer enkele jaren en toont zich ieder jaar beter en blijkt een goede promotie te zijn voor het kweken van winterharde fuchsia’s.

logo
Showtuin winterharde fuchsia’s in Appeltern

Totstandkoming van de ‘Studiegroep Winterharde Fuchsia’s’

Heden ten dage blijkt dat de belangstelling voor winterharde fuchsia’s weer toeneemt, zowel bij de beroepsteelt als ook bij de fuchsialiefhebbers. Debet hieraan is waarschijnlijk de hedendaagse snelle cultuur waarin we leven en er weinig tijd overblijft voor het traditionele fuchsia’s houden, en ook door de vergrijzing van een groot deel van de fuchsialiefhebbers die hun hobby wat makkelijker willen maken. Ook de door de NKvF gemaakte promotie in samenwerking met de hiervoor genoemde groepen en het digitale tijdperk hebben er aan toe bijgedragen dat de belangstelling voor winterharde fuchsia’s toeneemt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist nu de pioniers op het gebied van winterharde fuchsia’s samen met nieuwe belangstellenden zich opnieuw hebben verenigd in een nieuwe U.T.C. groep onder de naam ‘Studiegroep Winterharde Fuchsia’s’. Deze nieuwe groep heeft zijn blikveld verbreed en legt zich ook toe op het veredelingsaspect van winterharde fuchsia’s.
Samen met de fuchsiakwekerij van der Velde in Heerde wordt op de kwekerij een nieuwe proeftuin en een showtuin van winterharde fuchsia’s aangelegd. Op de aspecten winterhardheidsbeproeving en het keuren van nieuwe winterharde fuchsiacultivars wordt door de Studiegroep samengewerkt met de Begeleidings Commissie Keuringen van de NKvF. Hiervoor is een speciaal keuringsreglement voor winterharde fuchsia’s opgesteld welke in te zien is op het BCK gedeelte van deze website.
Sappemeer, juni 2011.