BCK Keuringsreglement

BCK 2004-12-08-04. Gewijzigd 13-01-2014/01-03-2019
© Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

BEGELEIDINGSCOMMISSIE KEURINGEN (BCK)

VERANTWOORDING
De BegeleidingsCommissie Keuringen is haar werkzaamheden gestart in februari 2003, naar aanleiding van een bijeenkomst voor veredelaars en belangstellenden, georganiseerd door de Uitgebreide Technische Commissie (UTC) van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF). Tijdens de bijeenkomst zijn de leden van deze groep door de aanwezigen benoemd. De destijds benoemde groep noemde zich daarna: Werkgroep Keuringen.
In 2004 is de groep onderdeel geworden van de UTC van de NKvF en werd de naam veranderd in BegeleidingsCommissie Keuringen.
De BCK behartigt de belangen aangaande fuchsiakeuringen voor veredelaars van fuchsianieuwigheden, zowel georganiseerd door de NKvF als daarbuiten, maar behartigt in deze ook de belangen van fuchsialiefhebbers. De BCK is samengesteld uit leden van de NKvF en functioneert onder auspiciën van de NKvF. Om haar neutraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen is de BCK zelf verantwoordelijk voor haar functioneren. De BCK houdt jaarlijks  een evaluatievergadering en maakt daar een verslag van. Voor deze vergadering worden het bestuur van de UTC, de leden van de BCK alsmede de keurmeesters uitgenodigd.

DOELSTELLING
Het realiseren en organiseren van fuchsiakeuringen waarbij op een onafhankelijke en transparante wijze fuchsia’s gekeurd worden op noviteit met onafscheidelijk daaraan verbonden de gebruikswaarde van een plant.

OPENBAARHEID EN ARCHIVERING
Na afloop van de keuringen zal zo spoedig mogelijk een foto met de daarbij behorende gegevens van de genomineerde plant aangeboden worden aan de redacties van Fuchsiana en de website van de NKvF met het verzoek deze te publiceren op de website en in Fuchsiana. Eveneens worden de genomineerde planten door de BCK ter inschrijving aangeboden in het register van de American Fuchsia Society (AFS). Van alle genomineerde planten wordt een digitaal plantdossier bijgehouden door de Beschrijvingsgroep van de NKvF door middel van opname in de Cultivar Inventaris Lijst op de website van de NKvF.

Algemeen:

 1. Jaarlijks worden er twee keuringen gehouden te weten de eerste in de maand juli, de tweede in de maand augustus of de maand september.
  Indien er minder dan 5 planten per keuring worden aangemeld zal de keuring geen doorgang vinden. Indien dit het geval is wordt dit aan de aanmelders doorgegeven en op de website van de NKvF gemeld.
 2. De keuringen beginnen om 10.15 uur. De juiste datums en locatie worden in het voorjaar bekend gemaakt in Fuchsiana en op de website van de NKvF.
 3. De planten moeten tussen 8.45 uur en 10.00 uur worden aangeboden ter keuring. De planten worden in overleg met de BCK door de inzender opgesteld in de keuringszaal.
 4. Zowel NKvF leden als niet NKvF leden kunnen planten inzenden om te laten keuren. Ook kunnen mensen uit het buitenland planten ter keuring aanbieden.
 5. Belangstellenden kunnen de keuringen bijwonen. De keuringsdag is voor iedereen toegankelijk. Tijdens de keuring is de keuringszaal alleen toegankelijk voor personen die zijn toegelaten door de BCK.
 6. Inzenders dienen uiterlijk 7 dagen voor de keuring hun inzending aan te melden. Deze aanmelding kan geschieden door het aanmeldformulier keuringen op de website in te vullen en te versturen. Ook kan men zich telefonisch aanmelden bij de secretaris van de BCK.

De BegeleidingsCommissie Keuringen:

 1. De organisatie van de keuringen is in handen van de BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK). De BCK wordt benoemd door de UTC.
 2. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen steeds voor een periode van 4 jaar herbenoemd worden.
 3. De BCK kan maximaal uit vijf leden bestaan; een voorzitter, een secretaris en drie leden.
  De taken worden in onderling overleg verdeeld.
 4. De voorzitter van de BCK heeft de algehele leiding tijdens de keuringen. De secretaris verzorgt de formulieren en de certificaten en beheert het archief.
 5. Tijdens keuringen zijn leden van de BCK die zelf ook planten inzenden niet bij de keuring betrokken.

De Keuringscommissie:

 1. De keuringscommissie (KC) wordt aangesteld door de BCK. Lidmaatschap van de NKvF is vereist.
 2. De KC bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Leden van de keuringscommissie mogen zelf geen planten inzenden en mogen dit ook niet door anderen laten doen. De keuringen worden door minimaal 5 en maximaal 7 keurmeesters uitgevoerd.
 3. Om een keuring doorgang te laten vinden dienen er minimaal 5 keurmeesters aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de keurmeester zich tijdig bij de voorzitter van de KC af te melden. Deze zorgt, indien nodig, voor een vervanger.
 4. De keurmeesters worden, in principe, voor een periode van 4 jaar benoemd, daarna kunnen zij steeds voor een nieuwe termijn van 4 jaar worden herbenoemd. De BCK kan ook aspirant keurmeesters aanstellen.
 5. De keurmeesters kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
 6. Na afloop van de keuringen is de voorzitter van de keuringscommissie het enige aanspreekpunt. Bij hem/haar kan men tot een half uur na de keuringen terecht voor vragen ten aanzien van de keuring.
 7. De KC is onafhankelijk en is geen verantwoording schuldig aan de BCK.
 8. Bij disfunctioneren van een keurmeester kan de BCK, in overleg met het UTC-bestuur, tussentijds het mandaat beëindigen.

Eisen aan de planten: 

 1. Te laat aangemelde planten kunnen van de keuring worden uitgesloten, dit ter bepaling door de BCK. Planten die te laat op de dag van de keuring worden aangeboden kunnen eveneens door de BCK worden uitgesloten van de keuring.
 2. Per inzending dienen 3 planten ter keuring worden aangeboden, te weten:
  1 ongetopte plant die in het seizoen van aanbieding is gestekt.
  1 getopte plant die in het seizoen van aanbieding is gestekt; het seizoen begint na de laatste keuring van het voorbije seizoen en 1 plant van tenminste 2 jaar oud (2019 is overgangsjaar).
  Tevens mag er een zogenaamde showplant worden meegenomen, naar eigen inzicht opgekweekt. Dit mag ook een pot zijn met meerdere planten in een pot.
 3. Alle planten dienen vrij te zijn van ziekten, ongedierte, schimmels, etc. Een inzending kan om deze reden van keuring worden uitgesloten; dit te bepalen door de BCK.
 4. De voorkeuring, waarbij wordt gecontroleerd of de inzending aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de voorzitter van de BCK uitgevoerd of diens vervanger.
 5. De aangeleverde planten mogen niet met hulpmiddelen zijn bewerkt (m.u.v. meststoffen) die het uiterlijk van de plant beïnvloeden.
 6. Men is vrij om de planten in elke gewenste potmaat aan te leveren, zoals dat past bij de aangeleverde plant.
 7. alle planten dienen in een zwarte pot te worden aangeleverd. Ook hier kan de inzending bij afwijking van de keuring worden uitgesloten, dit te bepalen door de BCK.

De keuringen:

 1. Voorafgaande aan de keuringen mogen inzenders van planten de keurmeesters geen informatie verstrekken, in welke vorm dan ook, over hun nog in te zenden planten. Bij overtreding kan de BCK betrokkene voor een of meerdere keuringen uitsluiten.
  Keurmeesters die informatie ontvangen over nog te keuren planten dienen dit zo spoedig mogelijk bij de voorzitter van de BCK te melden.
 2. De inzenders van planten dienen zich, bij binnenkomst, te melden bij de secretaris en hun eigen verklaringen, beschrijvingsformulier, bij hem in te leveren. Hij voorziet de planten van een keuringsnummer en een etiket om in de pot te steken. Het etiket is voorzien van het keuringsnummer.
 3. Vóór de keuringen mogen leden van de keuringscommissie de keuringsruimte niet betreden. Zij ontvangen van de secretaris de benodigde formulieren en krijgen een nummer toegewezen. Er is voor hen een aparte vergaderruimte beschikbaar.
 4. Bij elke keuring krijgen de keurmeesters een ander nummer toegewezen, zodat men niet kan nagaan welke keurmeesters laag of hoog waarderen.
 5. Tijdens de keuringen mogen uitsluitend de door de BCK toegelaten fotografen, al of niet geholpen door iemand van de BCK, foto’s maken. Van alle inzendingen worden digitale foto’s gemaakt.

Beoordelingen:

 1. De keurmeesters maken tijdens de keuringen gebruik van een leidraad, die in overleg met de BCK is opgesteld en die jaarlijks, indien nodig, door de BCK kan worden bijgesteld.

De keurmeesters beoordelen de planten vervolgens als volgt:

 1. De keurmeesters zullen gezamenlijk bepalen welke planten nieuw of een verbetering zijn. Alleen planten die volgens de keurmeesters nieuw zijn of een verbetering van een al bestaande soort zijn, zullen worden gekeurd.
 2. Vervolgens zal van elke inzending een of meerdere planten, t.b.v. alle keurmeesters, uit de pot worden gehaald om de kwaliteit van het wortelgestel te beoordelen.
  Men bepaalt gezamenlijk in welke categorie het wortelgestel geplaatst wordt.
  Het aantal punten dat men geeft doet men individueel.
 3. De andere kenmerken worden ook individueel beoordeeld.
 4. De BCK verzamelt de formulieren van de gekeurde planten, controleert deze en telt vervolgens per inzending de beoordelingen op en deelt deze door het aantal keurmeesters. Zo ontstaat een totaalscore. Er wordt rekenkundig afgerond.
 5. Bij een totaalscore van 70 punten of meer is de inzending genomineerd en krijgt deze een Getuigschrift van Verdienste.
 6. Totaalscores van 69 punten zijn bespreekgevallen en worden door de Keuringscommissie nogmaals besproken en indien nodig opnieuw beoordeeld.
 7. Tijdens de keuring worden tussentijds door de BCK de formulieren van de al gekeurde planten verzameld om de punten alvast te tellen en te controleren.
 8. Niet genomineerde planten kunnen door de veredelaar wel of niet in omloop worden gebracht. Wil een veredelaar een niet genomineerde plant in omloop brengen dan wordt geadviseerd om deze bij de AFS aan te melden.

Na de keuringen:

 1. Als de keuringscommissie klaar is met keuren zal de voorzitter van de KC de genomineerde planten bekend maken en de inzenders vragen hun genomineerde plant(en) van een etiket te voorzien met daarop de naam van de plant. De naam kan daarna niet meer gewijzigd worden.
 2. Wil men later dan op de dag van de keuring een naam toekennen aan een genomineerde plant dan kan men dit bij de inschrijving onder opgave van reden aan de secretaris kenbaar maken.
  De BCK neemt over het gedane verzoek, tijdens de keuring, een besluit.
 3. De genomineerde planten worden door de BCK bij de AFS ingeschreven.
 4. Van de genomineerde planten dient de inzender twee  planten in te leveren bij de BCK. Eén plant is voor distributie en gaat naar een door de BCK aangewezen kweker. Dit hoeft geen plant te zijn die ter keuring is aangeboden.
  De  getopte plant gaat naar de Beschrijvingsgroep van de NKvF.
 5. Een inzender van planten kan de BCK verzoeken om vrijstelling van art. 1.
  Dat kan alleen door de BCK worden toegestaan als de inzender aannemelijk kan maken waarom vrijstelling zou moeten worden verleend. Als het verzoek door de BCK is afgewezen en de inzender wil art. 1 niet onderschrijven, dan zal de toegekende nominatie van de desbetreffende plant worden ingetrokken.
 6. De Getuigschriften van Verdienste van de genomineerde planten zullen door de secretaris van de BCK aan de inzenders per post worden toegezonden.
 7. Voor op- of aanmerkingen over de gang van zaken voor of tijdens de keuring kan men terecht bij de voorzitter van de BCK.
 8. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de BCK.

© Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden .