Geschiedenis (BEG)

De geschiedenis

Voor het realiseren van het fuchsia-zoeksysteem op deze website maakt de Beschrijvingsgroep dankbaar gebruik van een grote hoeveelheid kennis en informatie die reeds in de NKvF beschikbaar is.

Vanaf de oprichting van de NKvF is door diverse leden en groepjes van leden, die in verenigingsverband samenwerkten, zo veel mogelijk informatie verzameld over fuchsiacultivars met als doel die informatie toegankelijk te maken voor de liefhebbers.

Deze enorme hoeveelheid gegevens is door de jaren heen bewaard gebleven in de oorspronkelijke vorm waarin zij gepubliceerd werden. Daarnaast is ook veel informatie bewaard gebleven die destijds niet gebruikt is voor het tot stand brengen van deze publicaties maar vaak bedoeld was voor verdere aanvullingen of vervolguitgaven. Voor vrijwel alle uitgaven zijn destijds na verloop van enige jaren lijsten met aanvullingen en correcties aangeleverd en in omloop gebracht.

Het is dan ook begrijpelijk dat het geheel dat reeds aan informatie over fuchsiacultivars beschikbaar was, samen met de informatie die nog niet gepubliceerd is, een grote maar vooral onoverzichtelijke schat aan informatie bevat die helaas verloren dreigde te gaan.

De hedendaagse digitale mogelijkheden voor opslag van informatie en de invoering van een nieuwe website voor de NKvF heeft de Beschrijvingsgroep er toe aangezet om deze informatie uit de diverse computers en de vele dozen met archiefstukken van de groep te halen met als doel dit te gebruiken voor het fuchsiazoeksysteem op deze site.

Alle informatie wordt samengevoegd, waar nodig gecorrigeerd, aangevuld en daarna verwerkt in een systeem waarin na verloop van tijd vrijwel alle bekende gegevens en beschikbare foto´s van duizenden fuchsia´s zijn te raadplegen. Dat daarbij uiterste nauwkeurigheid wordt betracht is voor de Beschrijvingsgroep vanzelfsprekend.

Nauwkeurig werken vereist veel geduld en tijd en dat houdt in dat gekozen is voor een zoeksysteem dat als basis heeft: de Cultivar Inventarislijst. Deze lijst, die voortdurend gecontroleerd wordt op fouten en inmiddels met meerdere zoekrubrieken uitgebreid is, bevat momenteel veel betrouwbare informatie over meer dan 13.000 cultivars en is reeds meerdere jaren op deze website in te zien. Geleidelijk aan zullen er op deze lijst steeds meer mogelijkheden zijn om cultivarnamen aan te klikken om uitgebreide beschrijvingen en foto´s van de betreffende cultivar te zien.

Met de wetenschap dat de Cultivar Inventarislijst de basis vormt voor het nieuwe zoeksysteem is het vanzelfsprekend om hieronder de informatiebronnen te vermelden die al gedeeltelijk zijn verwerkt in het systeem.

Lijst van in Nederland aanwezige species en cultivars van de fuchsia

Dit boekje is door de NKvF in 1977 uitgegeven als: Species en cultivarlijst. De samenstellers waren Mevrouw Drs. M. van der Zee-Kruseman en Ir. B.A. van der Haven, die destijds de kolossale taak op zich namen om een begin te maken met het beschrijven van de in Nederland aanwezige cultivars. Bij dit boekje verschenen later twee addenda en in 1985 verscheen de laatste uitgave waarin de addenda verwerkt waren.

Losbladige cultivarlijst

In september 1985 verscheen de eerste uitgave van de losbladige cultivarlijst waarin 660 cultivars uitvoerig werden beschreven. Deze losbladige cultivarlijst was destijds een ommekeer in het beschrijven van fuchsiacultivars. Alle plantenbeschrijvingen werden gerealiseerd door waarnemingen ter plaatse, dus door middel van het visueel beoordelen van een plant. Er werd niet meer gewerkt met gegevens uit literatuur en andere documentatie die vaak het risico van fouten met zich mee brachten doordat de daarin vermelde informatie niet juist of verouderd was.

Deze werkwijze van planten visueel beoordelen en beschrijven wordt nog steeds toegepast door de Beschrijvingsgroep. De samensteller van de losbladige cultivarlijst was mevrouw D. Werker-van Groenland die dit monnikenwerk tot 2000 met veel liefde verrichtte.

Alle tot nu toe wereldwijd verschenen cultivarlijsten hadden het nadeel dat bij een alfabetische uitgave er niks aan toegevoegd kon worden en er zodoende addenda en herdrukken uitgegeven moesten worden om de groeiende stroom aan nieuwe cultivars bij te kunnen benen. De heer D. Ahles kwam destijds op het geniale idee om alle beschreven cultivars van een volgnummer te voorzien waardoor de losbladige cultivarlijst onbeperkt aangevuld kon worden. Bij iedere uitgave van de aanvullingen op de lijst verscheen een nieuwe index waarin bij de cultivarnamen het volgnummer vermeld was zodat het opzoeken van de gewenste cultivar eenvoudig was. Deze nummering begon bij 1001 en het laatste nummer dat is gebruikt was 4.351. In dit boekwerk, bestaande uit twee dikke ringbanden, zijn dus op 1.286 pagina´s 3.351 cultivars beschreven. Curieus is dat deze volgnummers, die niet meer waarde hebben dan de bladzijdenummers van een boek, al gauw een eigen leven gingen leiden. Deze zogenaamde NKvF-nummers dreigden de plaats in te nemen van de registratienummers van de AFS die wel een internationale betekenis hebben.

In augustus 2001 verscheen de laatste aanvulling op de losbladige cultivarlijst bestaande uit 416 cultivarbeschrijvingen die samengesteld was door mevrouw R. Dekker-Terol die destijds lid was van de CD-groep van de UTC en keurmeester bij de BCK.

Aanvullende informatie

De CD-groep, nu de Beschrijvingsgroep, heeft na 2001 het beschrijven van nieuwe cultivars op dezelfde wijze voortgezet, maar door de voortschrijdende opmars van de digitale informatiemogelijkheden en het afnemende ledenbestand was een verantwoorde uitgave in gedrukte vorm tegen een aannemelijke prijs niet meer te realiseren. Deze cultivarbeschrijvingen zullen verwerkt worden in het fuchsiazoeksysteem.
De in de losbladige cultivarlijst gebruikte volgnummers worden in alle cultivarpublicaties van de Beschrijvingsgroep gehandhaafd maar heten nu daadwerkelijk NKvF-nummers en dienen voor de registratie in het grote databasebestand van de Beschrijvingsgroep en om vergissingen te voorkomen. Om verwarring te voorkomen wordt bij elke publicatie over een cultivar, voor zover voorradig, het AFS nummer gepubliceerd dat weer gebruikt kan worden om gegevens na te zoeken in een speciaal daarvoor gerealiseerd zoeksysteem.
Helaas is gebleken dat er in het verleden in de gedrukte versie van de losbladige Cultivarlijst fouten zijn gemaakt met de nummering, daarom is het mogelijk dat een aantal cultivars in het digitale fuchsiazoeksysteem een nieuw nummer heeft gekregen.

Daar waar dit het geval is zal in het fuchsiazoeksysteem het oude nummer ook vermeld worden in de beschrijving zodat het gezochte altijd weer terug te vinden is in de gedrukte losbladige cultivarlijst.

Cd-rom: “Fuchsia-inventaris van de NKvF”

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden werd in 2005 door de vereniging voor haar leden een cd-rom uitgegeven met de titel “Fuchsia-inventaris”.

Deze cd-rom werd samengesteld door een redactie bestaande uit de heer H.J. Takken, de heer P. van Grondelle en de heer T. Beijaard. Samen met 22 leden, die foto’s voor deze cd-rom maakten of beschikbaar stelden, gaf deze cd-rom een digitaal overzicht van beschrijvingen en foto’s van de cultivars die tot 2005 in de hiervoor genoemde losbladige cultivarlijst opgenomen waren.

In deze cd-rom was al een zoeksysteem verwerkt waarop gezocht kon worden op diverse onderdelen van een cultivar. Als alfabetische ingang van deze cd-rom werd gebruik gemaakt van de Cultivar inventarislijst (zie hieronder). Deze cd-rom was destijds een grote stap vooruit in het publiceren van informatie over fuchsiacultivars. Maar er is in de verstreken tijd veel veranderd en is het aantal cultivars, waarvan bij de Beschrijvingsgroep informatie aanwezig is, enorm gegroeid.

In de inleiding van de cd-rom werd gevraagd om de eventuele fouten door te geven aan de redactie van de cd-rom, hiervan werd inderdaad gebruik gemaakt en na enige tijd verscheen dan ook via de website van de NKvF een lijst met fouten en verbeteringen van deze cd-rom.

Aanvullende informatie cd-rom

Deze cd-rom is niet meer verkrijgbaar. De gehele cd-rom zal verwerkt worden in het zoeksysteem. Uiteraard zullen de aangeleverde correcties op deze cd-rom verwerkt worden en eveneens de nog in later stadium gevonden onjuistheden.

Computerdeterminatie groep

Tussen 1980 en 1990 zijn door diverse leden van de NKvF verschillende pogingen ondernomen om een goed werkend determinatiesysteem voor fuchsiacultivars te ontwerpen. Om dit te realiseren maakte men gebruik van de meest relevante gegevens die over fuchsiacultivars voorhanden waren. De systemen werden meestal gebaseerd op bloeiwijze zoals enkel, half dubbel en dubbel, groeiwijze, opgaand, half hangend en hangend en vooral ook op de benamingen van de bloemkleuren. Al gauw bleek dat het niet zo eenvoudig was om een dergelijk systeem op te zetten.

De grote toevloed aan nieuwe cultivars in die jaren was daar mede schuldig aan en veel van deze nieuwe cultivars hadden ook voor fuchsia’s geheel nieuwe kleuren en kleurencombinaties. Met het intreden van het computertijdperk werd zelfs door een enkeling een digitaal determinatiesysteem ontwikkeld. Maar ook deze poging strandde op de grote hoeveelheid van cultivars die inmiddels in omloop was. Een van de grootste struikelblokken daarbij waren de cultivars die uiterlijk veel op elkaar leken; de zogenaamde lookalikes en het bestaan van dubbele cultivarnamen en onjuist geschreven cultivarnamen.

Voor de botanische fuchsia’s was in 1985 al een determineertabel gemaakt maar ook die was al gauw niet meer bruikbaar. En ondanks het feit dat het geslacht fuchsia nog geen 200 species bevat is er heden ten dage, om diverse redenen, nog geen goede determineertabel te maken.

Het was de heer P. Rijkoort uit Bilthoven die in 1990 het idee van een computerdeterminatie systeem voor fuchsiacultivars weer nieuw leven in blies. De heer Rijkoort was als statisticus werkzaam bij het KNMI in De Bilt en kon voor dit project dus gebruik maken van zijn jarenlange ervaring die hij tijdens zijn werk had opgedaan. In januari 1990 was een eerste bijeenkomst en in februari van dat jaar ging een groepje leden van start met het ontwerpen van een computerprogramma dat geschikt was om het gestelde doel te bereiken. Gezien de ervaringen, die opgedaan waren met de voorgaande pogingen die voornamelijk waren gestrand op het beperkte aantal gegevens van de cultivars, werd besloten de beschrijvingsformulieren die de Beschrijvingsgroep voor de losbladige cultivarlijst gebruikte als uitgangsmateriaal te nemen voor het invoeren van de gegevens in de computer.

Inmiddels waren er meerdere mensen bereid gevonden om mee te helpen met dit project en ging men van start als de Computer Determinatiegroep (CD-groep). De groep bestond uit enkele mensen die de verzamelde gegevens geschikt maakten om in het computerprogramma in te voeren en te bewerken en uit een groep mensen die de waarnemingen deden en de cultivars beschreven op de beschrijvingsformulieren.

Al gauw werd geconstateerd dat de beschrijvingsformulieren voor de losbladige cultivarlijst niet voldeden omdat men voor een goed determinatiesysteem meer items nodig had. Daarom werd een geheel nieuw formulier ontworpen dat meer beschrijvingen van de diverse onderdelen van de fuchsiaplant bevatte, het zogenaamde CI-formulier. Dit formulier wordt heden ten dage nog gebruikt door de Beschrijvingsgroep. Een voorbeeld van dit formulier ziet u hier. Om het werken met het formulier voor meerdere mensen te vereenvoudigen en zo meer medewerkers te werven werd een handleiding om het formulier in te vullen samengesteld dat u hier kunt bekijken.

In eerste instantie ging men er van uit dat voor een goed werkend systeem van iedere cultivar twee ingevulde beschrijvingsformulieren aanwezig moesten zijn. Later bleek dat door verschil in standplaats en temperatuur, verschillen in delen van het land en door veel of weinig bemesten van planten, het noodzakelijk was om drie formulieren per plant in te vullen.

Het gehele project heeft ongeveer tien jaar geduurd en in die tijd is veel monnikenwerk verricht door de beschrijvers en door de heer Rijkoort achter de pc. Steeds werd het systeem aangepast als dat nodig was en ook werd steeds getest wat de resultaten waren als er meer en meer beschrijvingsformulieren ingevoerd werden in het computerprogramma.

Uiteindelijk werd vastgesteld dat het determineren van fuchsiacultivars met gebruik van het computerprogramma onomstotelijk mogelijk was en er goede resultaten mee bereikt konden worden. Maar daarnaast werd ook vastgesteld dat door het steeds groeiende aantal nieuwe cultivars het noodzakelijk was om, in plaats van drie, vier beschrijvingsformulieren per cultivar te gebruiken. Zou men dit doorvoeren en de gegevens in het programma compleet willen maken, dan vergde dat tienduizenden manuren welke niet in te vullen waren.

 

Aanvullende informatie Computerdeterminatiegroep

De huidige Beschrijvingsgroep is voortgekomen uit deze computerdeterminatiegroep.
Om het invullen van de CD-formulieren voor waarnemers te vergemakkelijken werd in 1996 door de Computerdeterminatie groep een lijst samengesteld van cultivarnamen met daarbij een korte beschrijving van de betreffende plant. Op deze lijst werd naast de algemene gegevens ook aangegeven welke cultivars nog beschreven moesten worden en welke al beschreven waren. Deze lijst bleek dusdanig goed te werken dat hij al gauw, buiten de computerdeterminatiegroep om, ook door de fuchsialiefhebbers gebruikt werd voor bijvoorbeeld het correct schrijven van de cultivarnamen en zelfs voor controle of men wel de juiste plant had. Deze lijst, die Cultivar Inventarislijst genoemd werd, is enige malen in gedrukte vorm uitgegeven en verscheen later op de website van de NKvF waar hij nog steeds te vinden is bij de knop UTC/Beschrijvingsgroep/Cultivar Inventarislijst.

Voorheen werd deze lijst eenmaal per jaar vervangen door een lijst met recentere gegevens,  maar heden ten dage wordt deze lijst op de nieuwe website continue up-to-date gehouden. De opgeslagen gegevens van de computerdeterminatiegroep zijn niet verloren gegaan maar worden door de beschrijvingsgroep gebruikt voor het zoeksysteem. Ook de duizenden ingevulde CD-formulieren zijn bewaard gebleven en worden daarvoor gebruikt.

Processen-verbaal VKC Aalsmeer

Fuchsianieuwigheden werden tot 2004 gekeurd door het fuchsiacomité van de VKC (Vaste Keuringscommissie) in Aalsmeer. Van deze keuringen werd na iedere keuring een proces-verbaal opgemaakt waarin van de goedgekeurde planten de juiste naam van de plant vermeld werd en de juiste kruisingsouders met daarbij de auteur van de plant. Deze processen-verbaal worden door de Beschrijvingsgroep af en toe gebruikt als extra controlemogelijkheid bij twijfelgevallen.

AFS-gegevens (voormalige) website Coen Bakker

Veel fuchsiacultivars zijn geregistreerd bij de American Fuchsia Society (AFS). Deze registratie is vrijwillig en biedt de veredelaars de mogelijkheid van bescherming van de namen van hun nieuwe cultivars. Alhoewel men daarmee is aangevangen in het midden van de vorige eeuw werd daarvan eerst niet veel gebruik gemaakt. Gelukkig zag men daar later het nut van in en gingen de veredelaars steeds meer over tot het registreren van hun cultivarnamen wat ons waarschijnlijk veel cultivars met dubbele namen bespaarde.

Heden ten dage laten Nederlandse veredelaars alsnog hun hele collecties nieuwigheden inschrijven waarbij de Beschrijvingsgroep hen graag behulpzaam is. Bij alle beschrijvingen en verdere publicaties van fuchsiacultivars vermeldt de Beschrijvingsgroep dan ook het registratie- ofwel het AFS-nummer voor zover dat aangevraagd is.

Daar de AFS uitsluitend tot doel heeft het registreren van de naam en de publicatie daarvan is het voor velen niet mogelijk om via de AFS-website meer informatie in te winnen over de cultivars. Een probleem daarbij is ook nog dat ook door een organisatie als AFS veel fouten gemaakt worden door dubbele nummering, vergeten nummering en cultivarnamen dubbel registreren wat later weer gerectificeerd werd in de AFS-bulletins. Dat het daardoor voor velen een onoverzichtelijk geheel werd moge duidelijk zijn.

De heer C. Bakker heeft enige jaren terug het initiatief genomen om, met behulp van de AFS bulletins, het hele AFS gebeuren eens grondig uit te zoeken en had dit monnikenwerk samengevat op zijn website die hij beheerde voor regio 11 van de NKvF. Dat AFS-zoeksysteem is vrijwel foutloos en biedt de mogelijkheden om te zoeken op AFS-nummer, cultivarnaam, jaartal en veredelaar, waarbij bij iedere zoekwijze ook andere beknopte gegevens van de plant zoals ouders, groei, etc. zichtbaar zijn. De heer C. Bakker heeft helaas zijn website sinds enige jaren opgeheven. De lijst is nu te bekijken op de AFS-website http://www.americanfuchsiasociety.org/articledirectory/fuchsia-database-search/

Aanvullende informatie AFS-gegevens

De Beschrijvingsgroep maakt voor het zoeksysteem dankbaar gebruik van deze zoeklijsten. Daarbij is het wel van belang dat u er rekening mee houdt dat de jaartallen soms een jaar kunnen verschillen. Een nieuwe cultivar, die bij de NKvF genomineerd is of destijds goedgekeurd is bij de VKC, wordt pas in het jaar nadat hij genomineerd is door de AFS verwerkt. Ook bij oudere cultivars, die alsnog ingeschreven worden, vermeldt de AFS het jaar dat ze ingeschreven worden en niet het jaar waarin ze geïntroduceerd werden.