BCK Keuringsreglement winterharde fuchsia’s

 • Definities1.1 Het keuringsreglement winterharde fuchsia’s is een aanvulling op het Keuringsreglement van
  de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (hierna: NKvF)1.2 Het keuringsreglement voor Winterharde Fuchsia’s  bevat de regelgeving voor het keuren van winterharde fuchsia’s voor zover het onder 1.1  genoemde Keurings reglement hierin niet voorziet.

  1.3 De totstandkoming van dit keuringsreglement en de uitvoering daarvan is een samenwerkingsverband van twee groepen van de Uitgebreide Technische Commissie (hierna: UTC) van de NKvF.

  1.4 In dit reglement is sprake van handelen van de Begeleiding Commissie Keuringen (hierna: BCK) en de Studiegroep Winterharde Fuchsia’s  ,  (hierna: SWF)  en eveneens wordt aangegeven wanneer er sprake is van een gezamenlijk handelen van beide groepen.

  1.5 Voor de algemene gang van zaken op de reguliere keuringsdagen van de BCK  en tijdens de
  keuringen en beoordelingen op het proefveld  ligt de verantwoordelijkheid bij de BCK.

 • Doelstelling.2.1 Dit reglement is bedoeld om:  het keuren van nieuwe en reeds bestaande fuchsia cultivars waarvan verwacht wordt  dat zij winterhard zijn mogelijk te maken en om deze keuring op een zo goed mogelijke en transparante  manier te regelen.2.2 Onder het keuren van winterharde fuchsia’s wordt verstaan het beoordelen op nieuwheid in het assortiment en het uittesten van de winterhardheids kwaliteiten voor nieuwe cultivars, en het beproeven op winterhardheid van bestaande cultivars volgens de regels van dit reglement.

  2.3  Het onder 2.1 en 2.2 genoemde heeft tot doel het bevorderen van het veredelen van winterharde fuchsia´s en het gebruik daarvan door fuchsialiefhebbers.

 • Aanmelding voor alleen winterhardheid. 3.1 Op één van de reguliere keuringen van de BCK kan door de veredelaars een nieuwe cultivar ter beoordeling aangeboden worden als zijnde een winterharde cultivar.3.2 De aanmelding voor deze keuring dient te gebeuren zoals dat is beschreven in de aanvulling van het keuringsreglement van de BCK  en de veredelaar dient bij de aanmelding aan te geven dat het om een enkelvoudige winterhardheids keuring gaat.

  3.3 De aanmelding dient vergezeld te gaan van een Eigenverklaring Winterharde Fuchsia´s. Deze verklaring kan op de dag van de keuring tegelijk met de planten aangeleverd worden maar kan ook via de website van de NKvF digitaal verzonden worden bij de aanmelding.

  3.4 De eigen verklaring  Winterharde fuchsia´s bestaat net als de gebruikelijke verklaring uit twee gedeelten het A en B formulier. Door het ondertekenen van deze eigen verklaring gaat de veredelaar akkoord met de inhoud van dit keuringsreglement en  de daarmee te voeren procedure.

 • Eerste beoordeling van de enkelvoudige winterhardheids-test.4.1  Op de keuringsdag dienen 4 getopte planten ingeleverd  te worden die  in het jaar van aanbieding zijn gestekt  en  die  voor het uittesten moeten beschikken over een goed ontwikkeld wortelgestel.4.2 Nadat de planten zijn gecontroleerd op ziektes  en plagen kunnen de planten ingeschreven worden bij de secretaris van de BCK. Na controle van de eigenverklaring verstrekt de secretaris van de BCK een keuringsnummer dat bij de plant geplaatst moet worden.

  4.3 De eigen verklaring wordt  na akkoordbevinding door de secretaris getekend en de veredelaar ontvangt het B  gedeelte van dit formulier dat hij bij zijn planten neerlegt.

  4.4 Het keuringsnummer heeft dezelfde samenstelling als voor de keuringen van gewone cultivars maar vóór het nummer worden de letters W.H. geplaatst.

  4.5 Tijdens de keuring worden de planten door de Keurings Commissie van de BCK uitsluitend beoordeeld op Nieuwheid in het bestaande winterharde cultivar assortiment. Deze beoordeling is  cijfermatig  en bevat gelijksoortige criteria als voor het keuren van niet winterharde cultivars gebruikt wordt.

  4.6 Voor het uitvoeren van de onder 4.5 genoemde beoordeling maakt de Keurings Commissie gebruik van digitale  archiefbestanden van de S.W.F. waarin alle tot nu toe in het bekende assortiment winterharde fuchsia’s zijn opgenomen met naam,beschrijving en foto’s.

  4.7 De Keurings Commissie kan bij twijfel  over de beoordeling advies inwinnen bij de SWF

  4.8 Is de Keurings Commissie van mening dat de plant bij een geslaagde beproeving  op winterhardheid een toegevoegde waarde heeft op het assortiment winterharde fuchsia’s dan krijgt de veredelaar het advies de plant te laten testen op winterhardheid door de S.W.F.
  Deze uitslag wordt gelijk met de uitslagen van de andere keuringen na afloop van de keuring  mondeling bekend gemaakt door de voorzitter van de Keurings Commissie.

 • Aanmelding voor zowel winterhardheid als nieuwheid.( zie ook 7.6.1 en 7.6.2)5.1 Meent de veredelaar, dat zijn kweekproduct, zowel winterhard is, als nieuw in het normale (niet-winterharde) sortiment, dan kan op beide criteria worden gekeurd.5.2 Op het formulier voor de normale keuring dient dan +WINTERHARD te worden aangegeven.

  5.3.Er dienen 1 ongetopte ,4  getopte planten en een  1  jaar oude plant ingeleverd te worden.

  5.4. Bij aanmelding voor zowel winterhardheid als nieuwheid moet een volledige eigen verklaring voor Nieuwheid en daarbij het B formulier van de eigen verklaring voor Winterhardheid ingeleverd worden.

  5.5. De keuringsprocedure verloopt in dit geval alsof de plant beide keuringen doorloopt. Bij de keuring op nieuwheid, kan direct worden bepaald of de plant nieuw is in het winterharden -sortiment. In dat geval kan de plant het winterharden -traject in. Vervolgens wordt bepaald hoe nieuw de plant is in het ‘normale’ traject’ en kan de plant vervolgens worden gekeurd.

 • Het uittesten van de winterhardheid van reeds in omloop zijnde genomineerde cultivars.6.1. Het uittesten van reeds in omloop zijnde cultivars is uitsluitend mogelijk met inachtneming
  van de regelgeving genoemd in dit keuringsreglement.6.2. Op verzoek kunnen veredelaars hun reeds Bij de BCK genomineerde planten of bij de VKC.
  goedgekeurde planten op winterhardheid  laten testen. Zij kunnen dat verzoek richten tot de
  SWF. De SWF kan ook zelf naar eigen inzicht  een bestaande cultivar op het proefveld testen op
  winterhardheid ; zij meldt dit aan de BCK.

  6.3. De planten worden of door de veredelaars geleverd of door de SWF aangekocht of
  zelf vermeerderd.

 • Vervolg traject voor het uittesten van reeds bestaande cultivars.7.1. Nadat een verzoek  zoals bedoeld in artikel 6 aan de BCK is gemeld, zal de BCK de
  nodige administratieve maatregelen treffen om aanplant op de proeflocatie mogelijk
  te maken.7.2. In alle gevallen hebben, bij gebrek aan ruimte op het proefveld, nieuwe  te nomineren
  planten voorrang boven bestaande cultivars, en hebben Nederlandse cultivars voorrang
  boven buitenlandse cultivars.

  7.3. Indien de plant aangeplant kan worden op de test locatie, verstrekt de BCK voor
  deze cultivar een gebruikelijk keuringsnummer waarin de middelste twee cijfers die de
  volgorde van de keuring van dat jaar aangeven vervangen worden door de letters WH
  ( Voor de eerste plant van 2012 die in aanmerking komt; 12WH01)  Na aanplant op de
  test locatie wordt de in dit aanvullende reglement van toepassing zijnde regelgeving
  gevolgd.

 • Vervolgtraject  nieuwe mogelijk winterharde cultivars.8.1 De planten die na de keuring een positief advies van de Keurings Commissie ontvangen hebben worden na de keuring direct voorzien van een lusetiket met daarop uitsluitend het keuringsnummer met de toevoeging W.H. Van de vier ingeleverde planten worden drie planten samen met de overige planten van die keuring overgebracht naar  de beproevingslocatie.8.2 De vierde plant wordt overgedragen aan de Beschrijvingsgroep die van de plant een                     beschrijving en foto’s maakt welke later na een geslaagde beproeving op winterhardheid aangevuld   zullen worden met de dan bekende gegevens. In de tussen liggende periode worden geen gegevens of foto’s gepubliceerd in Fuchsiana of op de website van de NKvF. Dit geldt alleen bij enkelvoudige keuring op winterhardheid.

  8.3 De secretaris van de BCK  informeert na de keuring de SWF ,hij geeft door hoeveel planten er naar de beproevings locatie  zijn verzonden en verstuurt  kopieën van de bijbehorende eigen verklaringen naar de secretaris van de SWF.

  8.4 De planten worden door de  SWF aangeplant op het proefveld en daarna gedurende drie kalenderjaren na het keuringsjaar beproefd op winterhardheid volgens de normen die door SWF  daaraan gesteld worden. ( De BCK behoudt zich het recht voor om van de beproeving van 3 kalenderjaren af te wijken )

  8.5 Van de beoordeling op winterhardheid wordt gezamenlijk door de SWF en de BCK   voor ieder  te beproeven cultivar een rapportage gemaakt op de daarvoor  bestemd rapportageformulieren.

  8.6 Voor het beoordelen op winterhardheid en rapporteren van de bevindingen worden door de SWF  en de Keurings Commissie ieder een aantal functionarissen aangesteld. Bij voorkeur dient van de beoordelaar van de SWF geen eigen planten aangeplant te zijn op de proeflocatie , is dit wel het geval dient  een ander lid van de SWF mede te beoordelen.

  8.7 Indien een plant in het eerste of tweede beproevingsjaar de winter niet heeft overleefd dan wordt  dit door de SWF direct gemeld aan de secretaris van de BCK die de betreffende veredelaar schriftelijk of per e-mail inlicht.

 • Eindbeoordeling.9.1Tijdens het derde beproevingsjaar in de periode dat de plant in volle bloei staat wordt door de B.C.K. de plant aanvullend  gekeurd op  onder andere de onderdelen algemene indruk,groei ,bloei en wortelgestel.9.2 Bij deze veld keuring is de SWF aanwezig voor toelichting en advies en wordt  gebruik gemaakt van de rapportage over de plant die de SWF gedurende de beproeving heeft opgesteld.

  9.3 Deze eindkeuring wordt  uitgevoerd door de BCK waarbij als keurmeesters  naast de voorzitter van de Keurings Commissie twee leden van de Keurings Commissie  functioneren. Twee leden van de SWF en de eigenaar van de beproevingslocatie kunnen hierbij aanwezig zijn en desgewenst advies geven.

  9.4 Nadat de plant de winter van het derde beproevingsjaar heeft doorstaan stuurt de secretaris van de SWF een kopie van het volledige plantendossier naar de secretaris van de B.C.K.

  9.5 Indien bij de keuring  het minimum aantal van 70 punten is behaald  wordt  de plant genomineerd en zal de B.C.K. namens de N.K.v.F een getuigschrift van verdienste aan de veredelaar toekennen. Op dit getuigschrift zal vermeld worden : Winterharde Cultivar.
  Als in een of meerdere  van de beproevingsjaren een echte normwinter is geweest, wordt de genomineerde plant van een of meerdere sterretjes voorzien.

  9.6 In het jaar waarin de plant definitief genomineerd is, wordt  de plant met de volledige gegevens  gepubliceerd  in Fuchsiana en op de internetsite van de N.K.v.F en wordt  hij bijgeschreven in de Cultivar inventarislijst en aangemeld bij de A.F.S. Hierbij wordt  het jaar waarin de plant is genomineerd aangehouden als introductiejaar. Dit geldt bij enkelvoudige keuring op winterhardheid.

  9.6.1 Indien de veredelaar zowel op winterhardheid als op nieuwheid laat keuren ( zie punt 5) dan kan bij nominatie op nieuwheid publicatie in Fuchsiana  en op de website van de NKvF volgen; hij mag de plant dan ook in omloop brengen.

  9.6.2. Na de beproeving op winterhardheid zal bij een positief resultaat dit alsnog in de publicaties van de NKvF vermeld worden.

  9.6.3 Aanmelding  bij de AFS ligt echter ingewikkelder.  Of hij kiest ervoor de plant direct bij de AFS te laten aanmelden; in dat geval kan niet worden toegevoegd “winterhard”.  Of hij kiest ervoor om te wachten tot over 3 jaar en dan te melden bij de AFS. Bij gebleken winterhardheid kan dit worden toegevoegd.

 • Aanvullende regelgeving.10.1 De veredelaar wiens planten zijn aangeplant op de proeflocatie kan in overleg met de SWF de proeftuin bezoeken.10.2 De veredelaar mag in overleg met de SWF in het derde jaar van de beproeving  stekken van zijn planten nemen voor vermeerdering. Dit dient dusdanig te geschieden dat de beproeving niet verstoord wordt.

  10.3 Wordt geconstateerd dat de veredelaar tijdens de duur van beproeving de plant als nieuwe cultivar in omloop brengt dan wordt de beproeving op winterhardheid gestaakt en de plant ook niet opgenomen in de registers en publicaties van de NKvF ( geldt alleen voor planten, die alleen voor de winterhardheid-keuring gaan)

  10.4 Na afloop van de beproeving op winterhardheid  in het jaar waarin de planten wel of niet genomineerd zijn  kan de veredelaar in overleg met de SWF beslissen wat er met zijn planten moet gebeuren.

 • SlotbepalingIn zaken waarin dit reglement niet voorziet zal de eventuele regelgeving die is vastgelegd in het Keuringsreglement en het reglement van de SWF toegepast worden. Indien dit niet volstaat wordt door de BCK en de SWF gezamenlijk een beslissing genomen welke bindend is.